دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 36 - 44
نویسندگان : بهزاد جلالی * و سلیم آق ارکاکلی

چکیده :
نظام آموزشی به عنوان نهاد اجتماعی مهم ترین هدف خود را تربیت نیروی انسانی مولد وکارآمد نه تنها برای ایفای نقش در زندگی فردی بلکه برای پیشرفت و تعالی جامعه مدنظر قرار داده است. بنابراین راهنمایی و مشاوره تحصیلی نقشی تسهیل کننده در تحقق هدف های آموزش و پرورش به عهده دارد. در این راستا، اگر دانش آموزان دچار مشکلات تحصیلی، اجتماعی و روانی شوند رشد و یادگیری آنان مختل می گردد و معلم به تنهایی نه می تواند و نه فرصت دارد که مشکلات آنها رسیدگی کند در این صورت بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در آموزش وپرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. برنامه راهنمایی و مشاورة صحيح و مناسب براي ارتقاي سطح کيفي زندگي و پيشرفت در جامعه به ويژه در مراکز آموزشي در طي دوران تحصيل دانش آموزان از اهميت زيادي برخوردار است. هدف اصلی این مقاله مروری که به کمک مطالعه کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات تدوین شده است این است که اصول و فرایند راهنمایی و مشاوره تحصیلی به دانش آموزان در مدارس چگونه است. نتایج این مطالعه نشان داد که فرایند مشاوره تحصیلی برای هر فرد، خاص آن فرد می باشد،در واقع هر دانش آموزی شخصیت منحصر به فرد و متمایز از دیگران دارد و مشاور بر حسب شناخت دانش آموز، توانایی، محدودیت ها و بافت اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه می تواند در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه حل مناسب مشکل نقش بسیار اساسی در ارائه خدمات بهینه ایفا نماید.

کلمات کلیدی :
راهنمایی، مشاوره تحصیلی، مشاوران مدارس، دانش آموزان، آموزش وپرورش


مشاهده مقاله
253
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۲