دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 76 - 93
نویسندگان : فاطمه خانی چلکاسری * و شقایق احمدی و سپیده صالحی

چکیده :
در هر جامعه ای، معلم به عنوان مهم ترین مولفه تعلیم و تربیت ، نقشی همه جانبه در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ایفا می کند. یکی از مهم ترین مولفه های پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی دانش آموزان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش معلم در انگیزه تحصیلی دانش آموزان و ارائه راهبردهای موثر در جهت افزایش انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان صورت گرفته است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای (اسنادی) است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، انگیزه به عنوان مهم ترین پیش شرط یادگیری، نقش مهمی را در روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند و معلم به عنوان تاثیرگذارترین شخص در فرآیند ایجاد انگیزه تحصیلی، می بایست با بهره گیری از راهبردهای کاربردی و موثر، در جهت افزایش انگیزه ی یادگیرندگان و ایجاد پویائی هر چه بیشتر در کلاس درس، گام بردارد. در این راستا استفاده از سبک مدیریت تعامل گرا، بیان معنی دار مطالب درسی، تعیین اهداف آموزشی و استفاده از مشوق های درونی و بیرونی از جمله مهم ترین راهبردهایی هستند که معلم را در بهبود موقعیت های یادگیری و افزایش انگیزه یادگیرندگان در کلاس درس یاری می دهند.

کلمات کلیدی :
انگیزش تحصیلی، نقش معلم، انگیزه ی دانش آموزان، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی


مشاهده مقاله
307
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱