بررسي اهميت بازاريابي چريکي در صنعت بيمه
بررسي اهميت بازاريابي چريکي در صنعت بيمه
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 72 - 56
نویسندگان : وحيد حسن زاده * و عليرضا همتي و وحيد سياحيان دهکردي و عارف شاطري

چکیده :
سازمان ها در مواجه با تغییرات فراوان و چشم گیر در محیط های رقابتی تحت فشار زیادی برای تغییر به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند تا در فضای کسب و کار موفقیت لازم را به دست آورند و به بقای خود ادامه دهند. یکی از عواملی که به شدت عملکرد سازمان ها به خصوص سازمان های خدماتی مانند بیمه ها را تحت تاثیر قرار می دهد بازاریابی چريکي است. هدف از اين مطالعه بررسي اهميت بازاريابي چريکي در صنعت بيمه است که به روش توصيفي و با با استفاده از منابع کتابخانه اي به رشته تحرير در آمده است . نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که بازاریابی چریکی یکی از تاکتیک های مورد استفاده بیمه می باشد که اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است. این نوع از بازاریابی، با بهره گیری نوآورانه از منابع و روش ها، حداقل هزینه را برای شرکت ها به ویژه شرکت های بیمه¬ای و صنعت بيمه فراهم می کند. شرکت های بیمه ای با کمک بازاریابی چریکی می توانند به ایده های بسیاری دست یابند و علاوه بر سود آوري بيشتر به حفظ و ارتقاي اعتماد مشتريان کمک کند.

واژگان کلیدی :
بازاريابي ، بازاريابي خيرخواهانه ، بازاريابي چريکي