جلوه های کلاهبرداری در صنعت بيمه و راه های پيشگيری از آن
جلوه های کلاهبرداری در صنعت بيمه و راه های پيشگيری از آن
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 36 - 27
نویسندگان : وحيد حسن زاده *

چکیده :
صنعت بیمه بخشی اساسی در بخش خدمات مالی، ستونی اساسی در اقتصاد و برای جامعه و رفاه شهروندان آن حیاتی است. بیمه، گسترش کارآمد ریسک ها و خسارات مالی را ترویج می کند و بنابراین، در هسته اصلی استراتژی های مدیریت مالی و ریسک مشاغل و مردم قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه اي به مروري مباني نظري کلاهبرداري در صنعت بيمه مي پردازد و در پايان راهکارهايي را جهت جلوگيري و به حداقل رساندن کلاهبرداري در صنعت بيمه ارائه مي دهد. هدف از نگارش اين مقاله بررسي کلاهبرداري در صنعت بيمه و راه هاي پيشگيري از اين پديده ناپسند است. نتيجه نشان مي دهد که کلاهبرداری نه تنها موقعیت مالی شرکت های بیمه را تهدید می کند بلکه زنجیره ارزش آنها را نیز متاثر می شود، و خطرات و هزینه های بسیار گسترده جامعه و کل اقتصاد را گسترش می دهد. بيمه گزاران مي توانند در صنعت هاي بيمه اي با بکار بردن راهکارهاي شش گانه با پديده ناپسند کلاهبرداري مقابله نموده و ميزان کلاهبرداري را به حداقل برسانند.

واژگان کلیدی :
کلاهبرداري، صنعت بيمه، اقتصاد