بررسی فقهی مصرف محصولات تراریخته باتوجه به منابع قرآنی وروایی
بررسی فقهی مصرف محصولات تراریخته باتوجه به منابع قرآنی وروایی
دوره 3، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 134 - 121
نویسندگان : کیوان احسانی * و مقداد نظام آبادی و زهرا نظام آبادی

چکیده :
با توجّه به اختلاف نظر دانشمندان در مزایا و مضرّات تکنولوژی محصولات تراریخته و واردات بدون نظارت این محصولات به کشور، جامعه به اطمینان خاطر جهت مصرف این محصولات نرسیده است. از آن جایی که احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست، بررسی مستندات فقهی مصرف محصولات تراریخته، اهمیّت ویژه ای دارد. در بررسی سایتها، مقالات، و مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده مطالب فقهی در این رابطه درباره بحث تولید این محصولات است. در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی- تحلیلی ادله جواز و عدم جواز فقهی مصرف این محصولات مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که برای مصرف کننده در صورت عدم آگاهی از نوع محصول، اصل اباحه موجب جواز و در صورت آگاهی، قاعده دفع ضرر محتمل موجب عدم جوازمصرف می شود. در شرایط عسر وحرج نیز قاعده دفع ضرر محتمل بی اثر می گردد.

واژگان کلیدی :
محصولات تراریخته، زیست فن آوری، مهندسی ژنتیک.