ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان امامیه (با نگاهي قرآنی- روايی)
ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان امامیه (با نگاهي قرآنی- روايی)
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 127 - 113
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و مُصیّب احمدوند فرد و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
براي جدایی زن و شوهر راه ديگري غیر از طلاق نيز وجود دارد كه آن فسخ نكاح به موجب عیوب می باشد. امروزه امراض جدیدی پیدا شده که به مراتب خطرناک تر از عیوبی مانند برص وجذام هستند مانند بیماری لاعلاج و مسری ایدز، که درتمام جهان شیوع یافته است. دغدغه اصلی دراین تحقیق بیان ادله جواز فسخ نکاح دربیماری ایدز ازدیدگاه فقیهان می باشد كه آیا زوج يا زوجه می تواند در صورت وجود این عيب از طريق فسخ نكاح، خود را از قيد و بند عقد نكاح برهاند ؟ یکسری از موضوعات مانند ،عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولويت ، استفاده از باب وحدت ملاك ، که ازمنابع فقهی به دست می آید و همچنین سیره و بنای عقلا، می تواندراهگشای این تحقیق باشد. در این مقاله تلاش شده تا ثابت شود عیوب مذکور در روایات و متون فقهی برخلاف دیدگاه مشهور فقهاء مبنی بر انحصاری بودن عیوب مجوز فسخ نکاح حصری نبوده و از باب تمثیل است. بنابراین ملاک موجود در این عیوب که عمدتا مهلک بودن یا مستلزم ضرر فراوان بودن است اگردر بیماری دیگری از جمله بیماری های جدید مثل ایدز وجود داشت این بیماری ها نیز جزء عیوب مجوز فسخ نکاح به حساب می آیند با توجه به اینکه موضوع این تحقیق کاملا فقهی است روش این تحقیق کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی :
فسخ نکاح، انفساخ نکاح، انحلال نکاح، طلاق، بیماری ایدز، عیوب نکاح، عسر و حرج