بررسی و مطالعه مسئوليت و تعهدات صندوق تامين خسارت های بدنی
بررسی و مطالعه مسئوليت و تعهدات صندوق تامين خسارت های بدنی
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 112 - 103
نویسندگان : وحيد حسن زاده * و وحيد سياحيان دهکردی و عارف شاطری

چکیده :
در جهان امروز و با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و روی آوردن بشر به ماشینی شدن، یکی از مواردی که همواره نظام های حقوقی را درگیر نموده، حوادث رانندگی و جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث مزبور است. هرچه وسایل نقلیه بیشتر می شوند، خطر ایجاد سوانح و حوادث ناشی از آن و نیز جبران خسارت های بدنی و مالی وارد بر زیان دیدگانی که بدون ارتکاب هیچ خطا و جرمی، لطمات جبران ناشدنی را متحمل شده¬اند، افزایش می یابد. هدف اين مقاله بررسي مسئوليت مدني صندوق تامين خسارت هاي بدني در حوادث ناشي از کارمرتبط با وسايل نقليه است که با استفاده از منابع کتابخانه اي به رشته تحرير در آمده است. نتيجه نشان مي دهد که صندوق تامین خسارت های بدنی نهادی تکمیلی و ثانوی است که با توسعه نظام بیمه ای تناقضی نداشته وتنها در موارد خسارت های غیر عمدی که بیمه آن را پوشش نمی دهد، در جهت برقراری عدالت توزیعی،رعایت قاعده انصاف واجرای اصل لزوم جبران خسارت درخصوص زیان های بدنی و جسمی زیان دیدگان اقدام به پرداخت جبران خسارت می نماید.

واژگان کلیدی :
بيمه، مسئوليت بدني، صندوق تامين خسارت