واکاوی تحلیلی تاثیر رنگ‌ها در سبک زندگی انسان با محوریّت فرهنگ قرآنی
واکاوی تحلیلی تاثیر رنگ‌ها در سبک زندگی انسان با محوریّت فرهنگ قرآنی
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 121 - 106
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و فاطمه باقری مالک آبادی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
رنگ ها از جمله نعمت های خداوند برای انسان هستند که باعث نشاط و سرزندگی شده و امید به زندگی را در انسان ایجاد و تقویت می کند. رنگ ها هرکدام تأثیرات خاصی در روح و جسم انسان دارند و بر روابط فردی و اجتماعی تأثیر می گذارند. خداوند در قرآن کریم و پیشوایان دین در کلام خویش به رنگ و تأثیرات آن بر زندگی اشاره نموده اند که این نشان دهنده اهمیت و جایگاه رنگ در زندگی انسان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای و با تأکید برآیات و روایات به کاربرد رنگ در سیره معصومان پرداخته است. با گرد آوری رنگ ها و موارد به کارگیری آن، به جایگاه رنگ در زندگی فردی و اجتماعی معصومان پرداخته شده است تا بتوان به الگویی مناسب در به کارگیری رنگ در عرصه های مختلف زندگی دست یافت.دراین مقاله علاوه بر بیان تفسیری هریک از آیات مربوط،به ذکر نظریات علمی پیرامون آنها نیزپرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
پیشوایان دین- خلقت- رنگ- سیره معصوم- نظریات علمی