نقد و بررسی روایت حاکم حسکانی ذیل آیه 29 سوره فتح در شواهد التنزیل لقواعد التفصیل
نقد و بررسی روایت حاکم حسکانی ذیل آیه 29 سوره فتح در شواهد التنزیل لقواعد التفصیل
دوره 3، شماره 24، تیر 1400، صفحه 34 - 27
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و فاطمه سادات سجادی نژاد و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
در این مقاله سعی شده به نقد بخشی از یکی از روایات کتاب شواهد التنزیل ذیل آیه ۲۹ سوره فتح از سه جهت سند، ادبیات و معنا پرداخته ‌شود و با توجه به منابع خود اهل سنت برای آنها مثال نقض آورده شود تا در آخر جعلی و ساختگی بودن روایت معلوم شود. روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است، توصیفی تحلیلی است و اکثر قریب به اتفاق منابع، از سایت کتابخانه مرکز فقاهت گرفته شده است. و در آخر با بررسی‌های انجام شده، تمامی مصادیقی که در این روایت آورده شده رد و باطل می شوند و تنها در مورد امام علی علیه السلام آن هم ازجهت معنایی، مورد ایراد نیست.

واژگان کلیدی :
ابوبکر، عمر، عثمان، علی علیه السلام، طلحه و زبیر، سعد ابن ابی وقاص