سنت و مدرنیته و در مساله هویت زنان با تکیه بر آثار هوشنگ گلشیری
سنت و مدرنیته و در مساله هویت زنان با تکیه بر آثار هوشنگ گلشیری
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 98 - 78
نویسندگان : فرید کریمی حاجی خادمی *

چکیده :
حضور زن در جامعه از موضوعات بحث‌برانگیز عصر مدرن است که از دو رویکرد به زن؛ یعنی رویکرد سنتی و رویکرد مدرن و نقش و تأثیرگذاری آن در جامعه برخاسته است. هویت نیز جزئی انفکاک‌ناپذیر از وجود هر انسانی است که مفهومی جامعه‌شناختی است و دربرگیرندۀ فرآیندهای معناسازی و مفهوم بخشی براساس یک ویژگی فرهنگی و به‌هم پیوسته به انسان است. مسألۀ زن و نقش‌ها و موقعیت‌های فردی و اجتماعی او و باید و نبایدهای مربوط به آن یکی از موضوعات و مؤلفه‌های بسیار مهم در ادبیات معاصر است و با توجه به مؤلفه‌هایی چون زمینه، بطن فرهنگی و اجتماعی داستان‌ها، موازین و مؤلفه‌های حاکم بر مکتب‌ها و جریان‌های داستانی داستان‌نویسی و نوع نگاه و تجربه‌های فکری و اجتماعی هر نویسنده نقش و هویت زن در داستان‌ها شکل‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد از این میان نقش زن در داستان‌های هوشنگ گلشیری با توجه به جایگاه مهم و اثرگذار او در داستان معاصر از اهمیت خاصی برخوردار است و شاخصۀ سبکی و فکری تقابل این موضوع در دو جریان ایرانی سنتی و ایران مدرن بسیار قابل توجه است. داستان¬های هوشنگ گلشیری با توجه به جایگاه مهم و اثرگذار او در داستان معاصر، از اهمیت خاصی برخوردار است و مشخص¬کنندۀ شاخصۀ فکری این نویسنده در سیر داستان¬نویسی معاصر است.

واژگان کلیدی :
هوشنگ گلشیری، ادبیات معاصر، زن، هویّت، سنّت و مدرنیته، داستان معاصر، فرهنگ.