جایگاه و اهمیت امنیت اجتماعی در اسلام
جایگاه و اهمیت امنیت اجتماعی در اسلام
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 77 - 68
نویسندگان : حسن فضل *

چکیده :
امنيت يكي از نیازهای اساسی انسان و حتی سایر موجودات زنده است. جامعه بشري در سايه امنيت است که مي تواند در راه پيشرفت و ترقي گام بردارد. حتی واژه «مؤمن» از «أمن» گرفته شده و می توان گفت در نبود آن، انسان باایمان به سعادت و نيكبختي کامل نمی رسد. نویسنده در این مقاله برآنست تا با بررسی و پژوهش در آیات قرآن کریم و احادیث منقول از پیشوایان معصوم (ع) و با روش تحلیلی- توصیفی، رویکرد دین مبین اسلام را درباره امنیت بررسی و تبیین کند. شواهد مورد بررسی بیانگر آن است که آیین اسلام، وجود امنیت را برای بشر لازم می داند. حتی در آياتی از قرآن، نه تنها وجود امنیت را در این دنیا ضروری دانسته بلکه در جهان آخرت آن را از نعمت هاي بهشتي به حساب آورده است. نیز روایات متعددي از پيامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) و در ادعیه منقول از ایشان در باره جایگاه و اهميت امنيت و بويژه امنيت اجتماعي صحبت شده است.

واژگان کلیدی :
امنیت، امنیت اجتماعی، قرآن و امنیت، پیشوایان معصوم(ع) و امنیت