چگونه توانستم مشکل عدم وجود خلاقیت دانش آموز پایه اول را برطرف نمایم؟
چگونه توانستم مشکل عدم وجود خلاقیت دانش آموز پایه اول را برطرف نمایم؟
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 43 - 32
نویسندگان : زهرا کریم نژاد لالمی * و فاطمه مشک بید

چکیده :
بنابر اینکه خلاقیت بر دانش آموزان تاثیر گذار است و نقش مهمی در یادگیری آنان دارد، بکارگیری از روش ها و فنون امروزی و نوین در مرکز توجه است. در روش های خلاقانه آموزش، دانش آموزان از شکست ها و خطاهای خود نیز درس می گیرند و روند رو به پیشرفت دارند و خلاقیت بر افزایش یادگیری آنان تاثیر به سزایی دارد معلم کلاس باید همواره راهنما و هدایتگر دانش آموزان خلاق خود باشد و موقعیتی مناسب ایده پردازی را فراهم آورد تا به یاددهی و یادگیری عمیق برسد.

واژگان کلیدی :
خلاقیت، عدم خلاقیت، ذانش آموز