اقسام شرط در نکاح، با تأکید بر شرط عدم بارداری
اقسام شرط در نکاح، با تأکید بر شرط عدم بارداری
دوره 3، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 57 - 42
نویسندگان : سیّدعلی حسینی احمد فداله و محمّدمهدی کریمی نیا *

چکیده :
در شرح مقدس اسلامی، یکی از شرایط اساسی برای بقای آن نکاح زوجین است و هرگاه بین زن و مردی نکاح منعقد شود و زوجیّت برقرار گردد، این امر منشأ آثار فراوانی خواهد بود. با توجه به این آثار اگر یکی از زوجین یا هر دو نفر آنان اقدام به عدم بارداری و فرزند آوری به هر کدام از روش های شرعی نماید، آثار و پیامدهایی برای شخص و جامعه خواهد داشت. پس لازم است که بررسی شود که این موضوع چه جایگاهی در مباحث فقهی و حقوقی دارد؛ از جمله شرط عدم بارداری و این که از کدام نوع شروط محسوب می شود؟ روش های جلوگیری از بارداری کدامند؟ ضرورت پاسخ به مسائل مذکور ایجاب می نمود که تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی، زوایا و جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :
شرط، شرط ضمن عقد، باروری، ناباروری