تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان
تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 13، مرداد 99، صفحه 30 - 41
نویسندگان : صابر شفیعی * و سید سعید نورمحمدی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای می باشد که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان است و همچنین اهدافی ضمنی آن نیز آگاهی معلمان و مربیان عزیز از این روش تدریس و بکارگیری آن در افزایش پایستگی تحصیلی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که روش تدریس بحث گروهی باعث افزایش پاستگی تحصیلی و افزایش تاب آوری می شود و همچنین اهداف دیگری چون: تفکر انتقادی، بررسی نظریات دیگران، کسب مهارت های اجتماعی، نقادی، ابراز وجود و قدرت بیان و... را نیز محقق می سازد.

واژگان کلیدی :
بحث گروهی، پایستگی تحصیلی، تاب آوری