سرمایه اجتماعی گامی به سوی توسعه اجتماعی
سرمایه اجتماعی گامی به سوی توسعه اجتماعی
دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحه
نویسندگان : مصطفی خسروی *

چکیده :
اساساً سرمایه اجتماعی مجموعه اي از شبكه ها، هنجارها و شناخت ها(درك ها) است كه همكاري درون گروه ها و بين گروه ها را در جهت كسب منافع متقابل تسهيل مي كند. در سال هاي اخير يکي از مفاهيمي که مورد توجه بسياري از اقتصاددانان دنيا قرار گرفته است، واژه سرمايه اجتماعي مي‌باشد. تا جايي که، بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند که سرمايه اجتماعي حلقه مفقوده کشورهاي عقب مانده براي رفع مشکلات اقتصادي و اجتماعي‌شان است. آنان عقيده دارند که افزايش روابط مبتني بر اعتماد و مشارکت‌هاي اجتماعي گروهي، سبب رشد و حتي توسعه کشورهاي عقب مانده خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد مطالعه شده سایرین، به گونه ای تحلیلی به بیان نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری توسعه اجتماعی می پردازد. چارچوب کلی مقاله توصیفی است و روش اسنادی و مرور در تدوین آن بکار رفته است.در این مقاله تلاش شده است در گام نخست با بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از مفاهیم سرمایه اجتماعی، توسعه ی اجتماعی وتحلیل این تعاریف، ضمن شناسایی ابعاد مختلف این مفاهیم، تعریفی جامع از آن ها ارائه شود و در گام بعد تلاش شد با شناسایی و بررسی شاخص های متعددی که برای سنجش این مفاهیم از سوی سازمان های مختلف ارائه شده است،جامع ترین شاخص موجود در زمینه ی سرمایه اجتماعی و توسعه ی اجتماعی شناسایی گردد.نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین فاکتورهای سرمایه اجتماعی و آماده سازی بستر توسعه اجتماعی در هر جامعه ای ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.

واژگان کلیدی :
توسعه، توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، شبکه اعتماد