بررسی روایی «قرعه» و ارتباط آن با مفهوم «شانس» در فرهنگ اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی
بررسی روایی «قرعه» و ارتباط آن با مفهوم «شانس» در فرهنگ اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی
دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : فاطمه فاخری *

چکیده :
در طول زندگی آدمی، بسیار پیش می‌آید که افراد بر سر دو راهی انتخاب و تصمیم‌گیری متحیّر می‌شوند. در این شرایط، با در نظر گرفتن بعضی اصول، یکی از آخرین راهکارهایی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، قرعه است. \"قرعه\" یک قاعده فقهی است که غرض از آن گره گشایی و رفع تحیّر است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد روایی قرعه، به بررسی مفهوم \"شانس\" پرداخته شده و چگونگی ارتباط این دو مفهوم را بر اساس آموزه‌های اسلام مورد بررسی قرار دادیم. بر این اساس، اگر شانس و قرعه را در فرهنگ اسلامی، معلول علت‌های ناشناخته بدانیم، از نظر دینی مورد پذیرش نخواهد بود. این در حالی است که اگر شانس و قرعه را به گونه‌ای مثبت و دارای مبنایی الهی تعبیر کنیم، از نظر دین مورد تأیید می‌باشد، چرا که در قرآن و روایات نیز، قرعه در بعضی مسائل به کار گرفته شده است.

واژگان کلیدی :
قرعه، شانس، دین، فرهنگ، اسلام