بررسی سخت رویی تحصیلی دانش آموزان
بررسی سخت رویی تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحه 32 - 23
نویسندگان : صابر شفیعی * و امین رومشکانیان

چکیده :
مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به روش مطالعات کتابخانه ای به رشته تحریری در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سخت رویی دانش آموزان و افزایش آگاهی تعلیم دهندگان تربیت است. نتایج این مقاله نشان می دهد که سخت رویی دانش آموزان از مولفه هایی تشکیل شده است که این مولفه ها بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متاثر است لذا باید مورد توجه مربیان قرار گیرید.

واژگان کلیدی :
سخت رویی، تعهد، کنترل، مبارزه طلبی