بررسی انواع هدایت در قران کریم
بررسی انواع هدایت در قران کریم
دوره 1، شماره 7، بهمن 98، صفحه 107 - 113
نویسندگان : مهین قاسمی راد *

چکیده :
اصلی ترین حقیقتی که به موازات جریان آفرینش تحقق داشته و پدیده های هستی را مرتبط با مبدأ و منتهای عالم، جهت دار و سامان یافته نموده، حقیقت هدایت است. هدایت فروغ و روشنایی درونی پدیده هاست، که در سایه ی آن موجودات، در مسیر صحیح قرار گرفته، برای حرکت به سوی سعادت حقیقی سعی می نماید، اين مقاله، پژوهشي توصيفي- تحليلي است كه ضمن بررسي مفهوم هدایت، به بررسي انواع هدایت، در دستگاه خاص قران مي پردازد. از مهم ترين نتايج اين پژوهش اين است كه "هدایت"، به معنای راهنمایی از روی لطف و خیر خواهی که منجربه رسیدن به مطلوب و هدف شود، می باشد به استناد قرآن کریم، هدایت خداوند متعال، در چهار نوع هدایت تکوینی عمومی،هدایت تکوینی انسان ها،هدایت پاداشی ،هدایت تشریعی منحصر می شود.

واژگان کلیدی :
قرآن، انواع هدایت،آفرینش