بررسی اعجاز مراحل رشد انسان بر اساس آیه 20 سوره حدید
بررسی اعجاز مراحل رشد انسان بر اساس آیه 20 سوره حدید
دوره 2، شماره 17، آذر 99، صفحه 30 - 14
نویسندگان : محسن خوشفر و راحله رحمانی حسین آبادی *

چکیده :
یکی‌ از وجوه اعجاز قرآن که‌ در‌ دوره های اخیر مورد توجه قرآن پژوهان معاصر قرار گرفته اعجاز روانشناختی قرآن کریم است،قرآن به‌عنوان کتاب هدایت در حوزه علوم انسانی به فراوانی سخن گفته است از اینرو ضرورت بحث پیرامون رابطه قرآن وعلوم انسانی بیشتر احساس می شود،این نوشتار به‌ روش کتابخانه‌ای و با بهره گیری از یافته های روانشناسی به‌صورت توصیفی پس‌از تبیین روانشناسی رشد و بیان نظرات مختلف پیرامون این موضوع به تبیین مراحل رشد انسان پرداخته و مراد از‌ رشد دراین آیه را رشد روحی وروانی انسان بیان می کند،در مجموع می‌توان گفت:با توجه به اینکه یکی از کارایی های معجزه آنست که فرد منکر با دیدن آن معجزه مؤمن شود،به نظر می رسد این آیه یکی از گزاره های شگفت انگیز قرآن است نه معجزه علمی وبا توجه به این که هرچند علوم طبیعی و انسانی هر دو در حوزه علوم تجربی قرار دارند ولی به خاطر ویژگی های علوم انسانی ازجمله نسبی بودن ادعاهای مطرح شده در این علم،دلیل قاطعی بر انطباق آن نظریه با حقیقت وجود ندارد و مشکل است که اخبار غیبی قرآن با نظریه‌های علوم انسانی تطبیق داده شود،از اینرو اثبات اعجاز دراین حوزه و بررسی و نقد آن دشوار است.از اینرو می‌توان این آیه را به عنوان یکی از شگفتیهای بی‌ نظیر قرآن پذیرفت نه به عنوان معجزه علمی.

واژگان کلیدی :
قرآن، رشد، اعجاز، اعجاز علمی، آیه 20 حدید