نقش اجتماعی و اقتصادی انفاق از منظر قرآن کریم
نقش اجتماعی و اقتصادی انفاق از منظر قرآن کریم
دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحه 22 - 13
نویسندگان : رحمان کاظمی نسب * و محمد ناصر داوودی

چکیده :
واژه ای انفاق از عناصری است که می تواند تأثیر محسوسی در سازندگی جامعه ی اسلامی داشته باشد و دارای نقش های اجتماعی و اقتصادی متعددی می باشد که قرآن کریم به تشریح آنها پرداخته، روش تحقیق در این نوشته، روشی کتابخانه ای و مبتنی بر کتب روایی و تفسیری بوده که ابتدا به بررسی واژه ی انفاق از لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخته شده و بیان شد که انفاق درجات متفاوتی دارد، از انفاق در مال و دارایی تا انفاق جان که بالاترین درجه ی انفاق می باشد، شرایط انفاق(ایمان، پرهیز از منت گذاشتن، خودداری از ریا در انفاق، انفاق از مال حلال و همچنین مال باارزش) بیان شد و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی انفاق(همدردی با محرومین و مستضعفین جامعه، فقرزدایی از جامعه، تعدیل ثروت و جلوگیری از فاصله ی طبقاتی در جامعه، زیاد شدن مال و ثروت، جلوگیری از فساد در جامعه، رساندن فرد به سعادت دنیوی و اخروی، ایجاد همبستگی در بین افراد جامعه ی اسلامی) شرح داده شدند و در پایان نیز به یک نتیجه گیری از موضوع پرداخته شد و ثابت شد که انفاق نقشی مؤثر بر سرنوشت جامعه اسلامی دارد چه از لحاظ فردی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ اقتصادی، و قرآن کریم مدام بشر را به این عمل نیکو سفارش کرده است.

واژگان کلیدی :
انفاق، نقش اجتماعی، نقش اقتصادی، قرآن کریم