نقش عدالت در تنظیم اصول حاکم بر مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
نقش عدالت در تنظیم اصول حاکم بر مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
دوره 1، شماره 7، بهمن 98، صفحه 24 - 39
نویسندگان : معصومه قنبر پور و سمیه آزاددل *

چکیده :
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ و ﺿﺪ ﺟﻮر و دوري از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ و در اصطلاح، دادن حقوق افراد براساس استحقاق و شایستگی آن‌هاست به‌طوری‌که هرچیزی را در جای خود می‌نهد و مانع از تجاوز و ظلم و ستم می‌گردد. خانواده خمیرمایه پیکره اجتماعی، به مدیریتی سالم نیازمند است که از هرگونه درهم ریختگی جلوگیرد. همانگونه که ازدواج و بنیان خانواده نزد خداوند، خوش و خواستنی است جدایی نزد او ناخواستنی است و براین اساس این مقاله برآن است تا به بررسی جایگاه خانواده از دیدگاه امیرامؤمنین علی(ع) در میان سخنان گوهر‌بار ایشان در نهج البلاغه بپردازد و درصدد آن است تا به پاسخ این سوال بپردازد که خانواده ناب شیعی از نظر امام علی(ع) چگونه است؟ و محورهای مختلف ذکر شده توسط خود ایشان چیست؟ اهمیت این موضوع درآن است که جامعه شیعی باید اصول مدیریتی خانواده ناب شیعی را از دیدگاه برترین رهبر خود شناخته و خود را با آن همسو و هم‌جهت نماید. این تحقیق بارهیافتی تحلیلی- توصیفی به بررسی جایگاه خانواده در نهج‌البلاغه از جمله: چگونگی مدیریّت خانواده و نقش عدالت در پرداختن به اصول حاکم بر مدیریت خانواده و...می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که از مهم‌ترین اصول مدیریت خانواده عبارتند از: 1. اصل تقسیم کار و مسئولیت‌پذیری 2. اصل برنامه‌ریزی و نظم و هماهنگی و ... و خانواده‌ ناب شیعی خانواده‌ای است که عدالت، حاکم بر تمامی روابط آنها باشد و در هیچ زمینه‌ای دچار افراط و تفریط نباشند.

واژگان کلیدی :
عدالت، خانواده، مدیریت خانواده.