نقش اندیشه مهدویت در کاهش معضلات اجتماعی
نقش اندیشه مهدویت در کاهش معضلات اجتماعی
دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحه 22 - 16
نویسندگان : پری فهندژ سعدی * و سوسن نعمت اللهی

چکیده :
معضلات اجتماعی، نظام اجتماعی و توانمندی حکومت از دغدغه‌های مهمی است که همواره مورد توجه هر نظام سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می‌توانند این معضلات اجتماعی را کاهش داده و در بقا، تداوم، پویایی و توانمندسازی حکومت نقش داشته باشند. نظم، امنیت و انسجام درونی از مهم‌ترین عوامل تحکیم حکومت و نظام اجتماعی می‌باشند. علاوه بر این عوامل، اندیشه مهدویت نیز در پویایی و توانمندسازی حکومت به خصوص در ساحات برقراری نظم و انسجام نقش بسزایی را ایفا می‌کند. کارکرد در این حوزه‌ها از کارکردهای مهم اندیشه به حساب می‌آید. زیرا باور به مهدویت می‌تواند مردم را حول یک محور واحد جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص و معین آن‌ها را به صورت یکپارچه در آورد و به آنان هویتی واحد ببخشد. در این مقاله به بررسی نقش اندیشه مهدویت در زمینه‌های حکومت و نظام اجتماعی عصر غیبت و کارکرد آن در کاهش معضلات موجود در جامعه پرداخته شده است. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق تبیین راهکارهای اندیشه مهدویت در ساحت‌های معضلات اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی می‌باشد.

واژگان کلیدی :
اندیشه مهدویت، نظام اجتماعی، معضلات اجتماعی