طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کلامی کودک
طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کلامی کودک
دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحه
نویسندگان : ریحانه اسمعیلی کرانی * و غلامعلی احمدی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف طراحي و اعتبار بخشي برنامه درسي وارونه در درس پرورش مهارت کلامي انجام شده است. روش پژوهش حاضر با توجه به نوع هدف، کاربردي و با توجه به گردآوري داده‌ها از نوع تحقيقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه آماري در بخش کیفی شامل، کتاب درسي پرورش مهارت کلامي و برنامه درسي، درس پرورش مهارت کلامی، راهنماي هنرجو و هنر آموز در درس پرورش مهارت کلامی، و در بخش کمی، نظر خواهی از متخصصان و برنامه ريزان درسي، در ایران می باشد، که با روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوري داده‌ها ، پرسشنامه ی محقق ساخته 13گویه ای است. روايي پرسشنامه توسط 5 نفر از متخصصان برنامه درسي مورد تأييد قرار گرفته و پايايي آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ با مقدار0.901 محاسبه گرديد. پژوهشگر با مراجعه به مقالات،کتب، اسناد و مقالات، متون و سایت های اینترنتی در کشورهای پیشرو در زمینه برنامه درسی وارونه، نمونه های مرتبط را به صورت عمدی گزینش نموده، و با بررسی تلخیص و نتیجه گیری از آنها، مبادرت به معرفی برنامه درسی وارونه و قابلیتهای این برنامه درسی و ویژگیهای عناصر آن (ده عنصر اکر) نموده است سپس عناصر برنامه درسی وارونه در غالب پرسشنامه 13 گویه ای در اختیار متخصصاصان برنامه درسی قرار گرفت و در نهایت بعد از تجزيه و تحليل دادها به روش توصيفي و استنباطي، مشخص گرديد به طور ميانگين 90.17 درصد پاسخ متخصصان به پرسش‌ها، کاملاً موافقم و موافقم بوده است. بنابراين يافته‌هاي پژوهش نشان داد، برنامه درسي پرورش مهارت‌هاي کلامي (جديد) به ميزان بسيار زيادي بر برنامه درسي وارونه منطبق است و نتايج نشان دهنده اعتبار بالاي طرح مورد نظر است.

واژگان کلیدی :
اعتباربخشی، برنامه درسی وارونه، درس پرورش مهارت کلامی کودک