بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان گلستان
بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان گلستان
دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحه
نویسندگان : علی حسینایی و سمیه قربانپور و فیض الله دبیری *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با بخشودگی بود. روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان گلستان می باشند. با مراجعه به جدول کرجسی ومورگان وبه روش نمونه گیری خوشه ای 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه انعطاف پذیری (CFI) دنیس و وندروال (2010) و مقياس سنجش بخشودگی بین فردی احتشام زاده وهمکاران( 1389) مورد استفاده قرار گرفت. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها ازآمار توصیفی با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به توصیف متغیرهای مورد مطالعه و آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی پژوهش پرداخته شد. یافته ها نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی و بخشودگی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان گلستان رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
انعطاف پذیری شناختی، بخشودگی، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم