بررسی جایگاه فرهنگ در عصر صفویه
بررسی جایگاه فرهنگ در عصر صفویه
دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : مهرنوش خروارریز *

چکیده :
هدف اصلی این مطالعه شناخت جایگاه فرهنگ در عصرصفویه است. روش تحقیق تاریخی– توصیفی و شیوه مطالعه کتابخانه‌ای می باشد. نتایج مطالعات پیشرفت هنر و معماری به لحاظ کمی، پدیدآمدن سبک هندی در ادبیات، ایجاد زیربنای هنر قالی‌بافی در ایران ،رسمی شدن مذهب تشیع وحضور فرهنگی زنان در جامعه را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی :
فرهنگ، هنر و ادبیات، مذهب، صفویه