بررسی سرمایه روانشناختی در دانش آموزان ابتدایی
بررسی سرمایه روانشناختی در دانش آموزان ابتدایی
دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحه 54 - 46
نویسندگان : صابر شفیعی * و امین رومشکانیان

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری نظرات اندیشمندان این حوزه نگاشته شده است. هدف از به تحریری در آوردن این مقاله بررسی سرمایه روانشناختی دانش آموزان است؛ همچنین هدف ضمنی ارائه افق دیدی بهتر به مربیان تعلیم و تربیت که این سرمایه روانشناختی دانش آموزان را بهتر درک کنند. نتایج این مقاله نشان می دهد که سرمایه روانشناختی دانش آموزان از 4 مولفه : خودکارآمدی، امید، خوشبینی و تاب آوری تشکیل شده است که سرمایه روانشناختی تاثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد و یادگیری دانش آموزان دارد.

واژگان کلیدی :
سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی، امید، خوشبینی، تاب آوری