سیره اقتصادی امام علی (علیه السلام) در الگوی تولید و مصرف مدبرانه
سیره اقتصادی امام علی (علیه السلام) در الگوی تولید و مصرف مدبرانه
دوره 3، شماره 29، آذر 1400، صفحه 95 - 84
نویسندگان : صدیقه عالیپور و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
حضرت علی (ع) در شرایطی حکومت را در دست گرفت که تغییر رویه ی خلفای پیشین نسبت به سیره و روش پیامبر (ص) باعث به وجود آمدن نا برابری های اقتصادی واجتماعی میان مردم شده بود و حضرت در صدد بود تا توزیع درآمد های عمومی به شیوه ای عادلانه ومنصفانه انجام گیرد و در این راستا به اقدامات اقتصادی نظیر:گزینش کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان،تنظیم و نظارت بر بازار،تشویق به کار،تولید و آبادانی،تقسیم عادلانه بیت المال،نظارت بر مالیات،مبارزه با مفاسد اقتصادی و رعایت توازن در مصرف پرداختند.

واژگان کلیدی :
اقتصاد، امام علی (ع)، تولید، مصرف