بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و جلوگیری از آن در رویكرد نظام كیفری ایران
بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و جلوگیری از آن در رویكرد نظام كیفری ایران
دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحه 12 - 1
نویسندگان : تورج شمشیری *

چکیده :
تامین بودجه جهت صرف هزینه‌های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولت‌ها می‌باشد، که مهم‌ترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزِی مالیات می‌باشد .مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن‌ها دارد، زیرا مالیات مهم‌ترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که در صورت استفاده بهینه از آن، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی هر کشور واقع می‌گردد. بر همين اساس شناخت عوامل ارتكاب جرم در نظام مالياتي و راه‌های پيشگيري از آن، از اهميت ویژه‌ای برخوردار بوده و برخورد جدي با اشخاصي كه به‌انحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالياتي می‌شوند تا از اين طريق به ثروت‌اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت كه درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضييع نمايند داراي اهميت خاص می‌باشد.

واژگان کلیدی :
ماليات، راه‌های پيشگيری ،جرم مالياتی، عوامل ارتكاب، نظام كیفری ایران