اصول حاکم بر سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی
اصول حاکم بر سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی
دوره 3، شماره 29، آذر 1400، صفحه 56 - 43
نویسندگان : سبحان سیاران *

چکیده :
آسیاي مرکزي از مهم ترین مناطق در سیاست خارجی روسیه است. وجود منابع عظیم انرژي در آسیاي مرکزي سبب شده تا روسیه در این منطقه حضور فعال داشته باشد. برای این منظور روسیه روابط سیاسی و اقتصادي خود با کشورهاي آسیاي مرکزي را افزایش داده است تا همچنان قدرت برتر در منطقه خارج نزدیک باشد. با توجه به جایگاه ژئوپولیتیکی وژئواستراتژیک آسیاي مرکزي، سیاست خارجی روسیه در این منطقه عمدتاً معطوف به گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادي، امنیتی و جلوگیري از حضور رقبا بوده است. روسیه در سال هاي اخیر سیاست خارجی فعال تري را در مناطق پیرامونی خود به نمایش گذاشته است و با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور این کشور از تحرك بیشتري برخوردار شده است. آسیاي مرکزي از مهمترین مناطق پیرامونی روسیه است که سیاست‌هاي منطقه‌اي این کشور در قبال آن، تابع ملاحظات امنیتی و استراتژیک می‌باشد. مهمترین چالش‌هاي روسیه در آسیاي مرکزي گسترش فعالیت گروه هاي تروریستی و افراط گراي مذهبی، گسترش ناتو به شرق، یک جانبه‌گرایی آمریکا و ترانزیت مواد مخدر می‌باشد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی :
سیاست خارجی، روسیه، آسیای مرکزی، امنیت منطقه‌ای، منافع اقتصادی.