بررسی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان
بررسی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 13، مرداد 99، صفحه 42 - 52
نویسندگان : صابر شفیعی * و انور دوستی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در این حوزه نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله افزایش آگاهی مربیان تعلیم و تربیت و افزایش حساسیت و توجه به موضوع افت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که متاسفانه تمام نظام های آموزشی از جمله نظام آموزشی ایران گریبان گیر معضلی به اسم افت تحصیلی است که بعضی از عوامل آن شناخته شده و در جهت رفع آن نیز راهکارهایی ارائه شده است؛ اما این تمام حقیقت نیست بلکه این مهم نیازمند کارهای پژوهشی بیشتر و راهکارهایی عملی بهتر با پشتوانه علمی تر است.

واژگان کلیدی :
افت تحصیلی، دلایل افت تحصیلی، دانش آموزان