حکمرانی خوب و سلامت اجتماعی
حکمرانی خوب و سلامت اجتماعی
دوره 2، شماره 17، آذر 99، صفحه 48 - 36
نویسندگان : فریبا میراسکندری * و سیمین درویش نوری کلاکی

چکیده :
ویروس کرونا که از اواخر سال 1398 در ایران شیوع یافت و متعاقب آن در تمامی استان ها و شهرهای کشور همه گیر شد. در کنار شرایط تحریم های بین المللی به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است که تمامی بخش های جامعه را درگیر خود کرده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب نظری حکمرانی خوب در حوزه سلامت و بهره گیری از مدل منافی و همکاران(2019) و با روشی تحلیلی – انتقادی، سعی در ارزیابی سیاست های اتخاذ شده توسط نهادهای تصمیم گیر دولتی در زمینه بیماری کرونا داشتیم که با تحلیل واقعیت های میدانی بر اساس اصول در نظر گرفته شده، می توان گفت که سیاستگذاری های اتخاذ شده در غیاب جامعه مدنی و بخش خصوصی نشان از عدم موفقیت دولت در مقابله با این ویروس می باشد.

واژگان کلیدی :
ویروس کرونا، حکمرانی خوب، جامعه مدنی، دولت، ناکارآمدی، بحران