تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی
تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی
دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحه
نویسندگان : مهدی خداپرست مشهدی و احمد سراداری ترشیزی * و علیرضا حاجیان و حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی

چکیده :
یکی از عوامل و شاید مهمترین عامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی بهبود محیط کسب و کار و مقررات نظارتی دولت‌هاست. کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور عملا با محدودیت‌های مختلف تکنولوژیکی و مالی در عرصه بین‌المللی مواجه بوده که زمینه گسترش فضای رقابت بین‌المللی را در جذب سرمایه‌های خارجی و نیز دانش فنی فراهم ساخته است. کشورهای مختلف با اتکاء به اصلاحات ساختاری و سیاستی و نیز بهبود وضعیت مولفه‌های فضای کسب‌وکار از یک‌طرف وضعیت رتبه بین‌المللی فضای کسب‌وکار خود را ارتقاء داده و از طرف دیگر زمینه حضور و جذب منابع سرمایه‌ای خارجی را در اقتصاد ملی فراهم می‌سازند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بهبود فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی در میان کشورهای منتخب اسلامی عضو D8 طی سال‌های 2004 تا 2016 است که از روش پانل پویا استفاده شده است و نتایج آن با دو روش داده های تابلویی اثرات ثابت و اثرات تصادفی مقایسه شده است .نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار و رشد اقتصادی است و درنهایت با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود برای بهبود رشد اقتصادی باید به اصلاح ساختارها و نهادها و مقررات راه‌اندازی کسب‌وکار جدید روی آورد.

واژگان کلیدی :
فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی، داده‌های تابلویی پویا