تاثیر نرم افزارهای آموزشی در یادگیری دانش آموزان
تاثیر نرم افزارهای آموزشی در یادگیری دانش آموزان
دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحه 82 - 74
نویسندگان : صابر شفیعی * و میلاد شریف زاده

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با توجه به منابع کتابخانه ای گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر نرم افزارهای آموزشی در یادگیری دانش آموزان است که نتیجه این مقاله نشان می دهد که نرم افزارهای آموزشی می توانند باعث یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود و دانش آموزان بهتر می توانند موضوعات را بفهمند و حتی در زندگی به کار گیرند و در نتیجه قابلیت انتقال آنها بیشتر خواهد شد. لذا مجریان تعلیم و تربیت باید تا جایی که بتوانند از نرم افزارهای آموزشی استفاده وافر را ببرند.

واژگان کلیدی :
نرم افزار آموزشی، یادگیری، دانش آموزان